joomla

Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți

Arrow up
Arrow down
Menu

REAL TV online

RAPORT DE ACTIVITATE a Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi în 2014

Anul 2014 pentru Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi

Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi – a fost un an jubiliar , 10 ani de la instituirea asociației, și, ca de obicei, a fost un an bogat în realizări, cu activităţi de anvergură naţională şi internaţională, amplu reflectate de reprezentanții mass media din Ucraina şi România. Informațiile despre activitatea asociației și membrilor săi, publicate pe site-ului www.artbuc.cv.ua, au făcut cunoscut Centrul Bucovinean de Artă în toată lumea, devenind astfel mai vizibil şi mai apreciat pe plan internaţional.

Centrul a desfăşurat un amplu program de păstrare a identității naționale, valorificare a moştenirii culturale, de stimulare a creativităţii, prin activităţi specifice, încadrându-le într-o concepţie integratoare, pluridisciplinară. Având ca obiectiv principal iniţierea şi menţinerea unui permanent şi viu dialog între cele mai diverse genuri ale creaţiei și artei, dar și dialogul între generații, prin realizările sale, încă odată a fost demonstrată implicarea activă în efortul general de integrare în dimensiunea europeană a culturii, păstrând identitatea naţională şi cultura tradițională autentică.

Prin Regulamentul de organizare și funcţionare al Centrului au fost stabilite în mod concret scopul si obiectul de activitate. Astfel, Centrul continuă să iniţieze și să implementeze proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei culturale permanente şi al culturii tradiţionale, cu accent pe:

• elaborarea strategiei culturale de valorificare a patrimoniului național românesc din nordul Bucovinei;

• elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie națională permanentă;

• prin dialogul între generații, conservarea şi transmiterea valorilor morale, culturale, artistice ale comunităţii româneşti din nordul Bucovinei, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

• păstrarea si cultivarea specificului zonal sau local şi diversificarea serviciilor culturale oferite, prin armonizarea acestora cu nevoile comunităţii;

• stimularea creativităţii şi talentului membrilor săi, prin organizarea, atât la sediul central cât și la filiale, de sesiuni ştiinţifice, dezbateri, concursuri interpretative, expoziţii de artă plastică şi foto-documentare, spectacole de muzica și poezie, stagiuni de concerte, cenacluri etc.;

• cultivarea valorilor și autenticităţii creaţiei populare contemporane și ale artei interpretative neprofesioniste în toate genurile: muzică, coregrafie, literatură, meșteșuguri populare, arte vizuale ( audiovizuale) și teatru (cu precădere popular);

• dezvoltarea colaborării și schimburilor culturale pe plan regional, naţional și internaţional.

În ultimii ani, Centrul şi-a consolidat şi diversificat principalele direcţii ale activităţilor proprii, punând accent și pe calitatea actului cultural.

Prin activitatea membrilor săi, organizaţia contribuie la opera de renaştere naţională a nordului Bucovinei prin:

* stimularea şi menţinerea solidarităţii românilor, pe baza culturii naţionale;

* stimularea şi popularizarea cercetărilor în domeniile istoriei culturii, civilizaţiei şi religiei, etnologiei şi folclorului;

* sprijinirea filialelor şi formaţiilor folclorice – membre ale Centrului și crearea de noi formaţii artistice;

* promovarea valorilor naţionale prin realizarea de emisiuni radio şi TV, sprijinirea tinerilor jurnalişti de etnie română;

* participarea la programele şi proiectele naționalculturale iniţiate de organizații partenere din România și Republica Moldova;

* formarea, instruirea şi perfecţionarea copiilor și tinerilor de origine română în domeniile artistice;

Chiar și în condițiile de criză economică și politică în Ucraina, în anul 2014 Centrul şi-a continuat activităţile specifice conform atribuţiilor şi obiectivelor propuse:

- organizarea şi coordonarea formațiilor membre și filialelor prin asigurarea logisticii necesare derulării activităţilor culturale;

- participarea la proiectele/programele regionale, naţionale şi internaţionale .

- acţiunile de publicitate a proiectelor proprii (site-ul, Ziarul „Cronici Bucovinene”, tipărituri, pliante, CD-uri, DVD-uri, emisiuni radio şi TV, apariţii în presa regională, naţională și internațională).

- Mărirea fondului de carte la biblioteca Centrului ( 2600 volume de carte în limba română), a filialelor și Școlilor cu predare în limba română din șinut.

Beneficiarii ţintă ai acţiunilor culturale şi artistice derulate au fost în primul rând interpreţii ( marea majoritate din ei fiind copii și tineri instruiți la Centru ), creatorii de artă, apoi spectatorii, telespectatorii și radioascultătorii.

În ce priveşte utilizarea spaţiilor în care Centrul îşi desfăşoară activitatea, acestea au fost insuficiente unei optime desfăşurări a activităţii, în special cele privind sălile pentru instruire și repetiții, sălile de spectacole și expoziții. Prin implementarea proiectelor cu finanțare europeană în cadrul Programului operațional România – Ucraina – Republica Moldova compartimentele funcţionale (financiar-contabil, resurse umane, administrativ) în anul 2014 s-au bucurat de spații necesare satisfăcătoare, prin închirierea acestor spații activitatea studiourilor și atelierelor de meșteșuguri tradiționale de încrustare în lemn și încondeierea ouălor a fost mult mai intensă și productivă.

Au lipsit fondurile necesare unor reparaţii, în schimb, prin aceleași proiecte au fost alocate surse financiare pentru amenajări interioare şi achiziţii de mobilier.

Acţiunile artistice cuprinse în agenda culturală, din păcate, nu au fost susţinute în totalitate. Multe dintre acțiunile propuse au fost de numeroase ori amânate și apoi desfășurate comasate, pentru a păstra frumoasele tradiții ale Centrului, care îl și reprezintă în spațiul nordbucovinean. În schimb, prin proiectele transfrontaliere, la programul de evenimente și manifestări culturale ale asociației s-au adăugat numeroase acțiuni, care pretind să devină tradiționale pentru Centru.

Uneori comasate, din lipsa de fonduri, acţiunile artistice cuprinse în agenda culturală au fost susţinute în totalitate, la acestea adăugându-se numeroase premii obţinute de către discipolii Centrului la concursuri, festivaluri şi saloane artistice de toate nivelele.

Structura organizatorică a Centrului a rămas practic neschimbată și este compusă din: 8 filiale (fără personalitate juridică), 15 formaţii folclorice de amatori ( în 2014, pe lângă filiala Mahala, raion Noua Suliță, a fost instituită Formația folclorică de copii ”Doina Bucovinei”), Asociaţia meşterilor populari, Studioul de artă plastică, Clubul Media „Meridian”, Organizaţia pentru protecţia mediului „Origini verzi”, Orchestra de muzică populară „Trandafir Bucovinean” si 4 departamente, implicate în alte domenii ale vieţii sociale. Au fost create două ateliere de meșteșuguri populare: de încrustare în lemn și de încondeiat ouă.

Voluntarii de la Centru, împreună cu partenerii din instituţii și asociații similare, mai ales din România, contribuie la reuşita şi diseminarea programelor asociației (mai ales pentru copii şi tineri) în vederea accentuării laturii educative şi lărgirii orizontului cultural-național.

De către Centru au fost prelungite acordurile de colaborare şi parteneriate cu: Centrul Cultural Bucovina, Suceava; TVR Iaşi; Asociaţia Culturală ”Pro Basarabia şi Bucovina”, Bucureşti; Asociaţia ”Vatra satului”, Suceava; Asociația ”Pro Familia ”, București; Palatele copiilor din Iaşi şi Bucureşti, sector 5; Asociația ”Cheia Sol”, Botoșani; Cluburile copiilor din Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Huedin; Centrul Cultural Bucecea, jud. Botoşani; Şcolile populare de arte şi meserii: Suceava, Târgu Mureş, Alba Iulia, Cluj; Grupul Ecologic de colaborare ”GEC-Bucovina”, Suceava; Asociați ”Iași – capitală europeană 2021”, Iași; instituții de învățământ de toate nivelurile; din Republica Moldova: Federaţia asociaţiilor şi cluburilor UNESCO din Republica Moldova, Asociaţia “Două inimi gemene”, Asociaţia „OWH”, Colegiul de muzică ”Ștefan Neaga”, Chişinău, Primăria Durlești, Secția cultură a raionului Hâncești şi multe alte ONG-uri din ţară şi de peste hotare.

Ca membru-asociat al Asociaţiunii Transilvane pentru literatura şi cultura poporului român “ASTRA”, Despărţământul “M. Kogălniceanu” și membru-partener, la Federaţia Română a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO, Centrul cu ambele organizații a desfășurat în 2014 proiecte culturale și de informare.

ACŢIUNI DE AMPLOARE DESFĂŞURATE ÎN 2014:

* Ziua Europei (Spectacol, flashmob);

* Festivalul muzical “ALESE PERLE PENTRU MAMA”, ediţia а VIII-a;

* Concursul de creaţie literară şi arte vizuale “MÂNDRĂ FLOARE –DULCE BUCOVINĂ”, ediția a VII-a;

* Festivalul Internaţional de muzică populară românească “ ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE”, ediţia а X-a;

* Lansări de carte;

* Simpozionul Internațional de etnografie şi folclor ”Vatra dulce strămoșească”, ediția a VIII-a;

* Spectacolul ”De la Cernăuți la Cluj”, organizat în parteneriat cu Școala de arte ”Tudor Jarda”, Cluj.

* Spectacolul extraordinar al Sofiei Vicoveanca, organizat în parteneriat cu Primăria Iași și Fundația ”Iași – capitală culturală europeană 2021”;

* Festivalul Internațional de folclor autentic “SĂ-MI CÂNŢI, COBZAR”, ediţia a VIII-a;

* Zilele Culturii Tradiționale Românești în Regiunea Cernăuți

Proiecte transfrontaliere implementate în parteneriat, finanțate de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina - Republica Moldova :

* Proiectul “Educaţia artistică şi culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile” cod MIS ETC 2557 ( aplicant Colegiul de muzică ”Ștefan Neaga”, Chișinău) ;

* Proiectul ”Beyond Borders – Music and Identity Among European Youth”, cod MIS-ETC 2097 (aplicant Primăria Durlești; Chișinău);

* Proiectul ”Music Festival for Children “MUSIC FOR ALL”, code MIS-ETC: 2345 (applicant Asociația Cheia Sol, Botoșani);

* Proiectul ”United in Diversity – Youth Sharing Traditional Arts and Handicrafts ” cod MIS-ETC1913 ( Aplicant: Centrul Regional pentru resurse în turism Iași)

PARTICIPĂRI:

1. 10 martie - Participarea Formaţiei folclorice ”Perla” la Festivalul ”Mărțișor”, Cernăuți.

2. Participarea la Festivalului Internațional de muzică pentru copii “Music for all”, Botoșani;

3. 7-8 mai - Participarea la cea de a IX-a ediție a Festivalului Internațional de interpretare vocală, instrumentală și divertisment ”Ofrandă sunetului” (patru premii I)

4. 19 – 21 mai - Participarea soliştilor Formației folclorice ”PERLA” la cea de a XXXIV-a ediţie a Festivalului Folcloric de Cântec Popular Moldovenesc ”Satule, mândră grădină”, Bucecea, Botoşani;

5. 20 – 25 mai - Participarea la ediția a XIV-a a Festivalul International de muzica uşoară pentru copii „TI AMO” , Oneşti;

6. 26-30 mai - Participarea copiilor din cadrul atelierelor de încrustare în lemn și încondeiat la Festivalul ”Mâini de aur”, Huedin, Cluj.

7. 2 iunie - Participarea Formației folclorice ”PERLA” și Corului ”Codrii Cosminului” la ediția a IV-a a Festivalului Internațional de Arte Europene ”Ciprian Porumbescu”, Stupca, Suceava;

8. 7 iunie - Participarea soliștilor Formației folclorice ”PERLA” la prima ediția a Festivalului Internațional de folclor ”Drag mi-i cântecul și jocul”, Pașcani;

9. 10-13 iunie - Tabăra artistică de confecționare a obiectelor din ceramică, satul Bobeica, r-nul Hâncești, Republica Moldova.

10. 21- 24 iunie - Participarea Grupului folcloric ”Dor bucovinean” la Zilele orașului Siret, județul Suceava;

11. 21 - 23 iunie - Participarea soliştilor Formaţiei folclorice ”Perla” la Festivalul Naţional de Muzică Populară ”Mugurelul”, ediţia IX-a, desfăşurat Dorohoi;

12. 23 iunie - Participarea Corului ”Codrii Cosminului” (dirijor Gheorghe Sadovei) la Festivalul coral ”Bucuriile cântării”, ediţia a X-a, Vicovu de Jos, Suceava;

13. 24-30 iunie - Participarea unui grup de copii de la Centru, în calitate de membrii ai juriului, la Festivalul Internațional de film pentru copii ”DREAM FEST”, Slatina, Olt;

14. 27-29 iunie Participarea la târgul de meșteșuguri tradiționale ”Cucuteni 5000”, Iași.

15. 5 - 9 iulie - Participarea soliștilor Formaţiei folclorice ”Perla” la Festivalul Internaţional de muzică ușoară ”EURORITM”, ediția a II, Gura Humorului;

16. 14 – 15 iulie - Participarea grupului ”Ghiocelul” şi Formației folclorice ”PERLA” la cea de a XXV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor ”Întâlniri Bucovinene”, Cernăuţi, Ucraina;

17. 13 – 16 iulie - Participarea Grupului folcloric ”Dor bucovinean” la Festivalul Internaţional de Folclor pentru Românii de pretutindeni „La fântâna dorului”, Şimleu Silvaniei, județul Zalău;

18. 21 – 23 iulie - Participarea Formației folclorice ”PERLA” la cea de a XXV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor ”Întâlniri Bucovinene”, Câmpulung Moldovenesc, România;

19. 26 iulie – 1 august - Participarea Formației folclorice ”PERLA” şi învingătorilor ediţiei a V-a a Concursului de Creaţie literară şi artă plastică „Mândră floare – dulce Bucovină” la programul ARC – 2013, Sulina;

20. 12 - 16 august - Participarea la Festivalului Internațional de muzică pentru copii ”TRA-LA-LA”, Bitola, Macedonia;

21. 15 – 25 august - Participarea la proiectul „GO FRESH! - Generating Opportunities to Focus on the Right Eating Solutions for our Health” Proiectul a fost implementat de Asociaţia B-Right Media (Botoşani – România), în parteneriat cu Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi, finanțat prin Programul Erasmus;

22. 20 - 26 august - Participarea la Festivalului Internațional al Artelor ”MORSKA PERLA”, Aheloi, Bulgaria;

23. 24 – 29 august - Participarea Grupului folcloric ”Dor bucovinean” la tabăra de cultură și civilizație ”La noi acasă”, Gledin, județul Bistrița Năsăud;

24. 28 – 30 august - Participarea Grupului folcloric ”Dor bucovinean” la Festivalul Internaţional de folclor „Cătălina”, ediţia a XIX-a, Iași;

25. 29 - 31 august – Festivalul – concurs Internațional de interpretare vocală ”Nova Latinitas”, Chișinău;

26. 25 – 27 septembrie - Participarea soliștilor Centrului la Festivalul International de muzica uşoară pentru copii ”VOLARE”, Tg. Neamţ;

27. 29 - 30 septembrie - Participarea la Festivalului Internațional de muzică pentru copii ”Sofia Grand Prix”, Sofia, Bulgaria;

28. 9 - 11 octombrie - Participare la Festivalul Internațional de folclor ”Trandafir de la Moldova”, Iași.

29. 24-25 octombrie - Participarea soliștilor Centrului la cea de-a V-a ediţie a Festivalului-concurs Internaţional de Folclor „Cântecele Neamului”, Suceava.

30. 5-11 noiembrie - Participarea soliștilor Centrului și laureaților Festivalului - Concurs Internaţional de Muzică Uşoară “Vise printre stele” la a II-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor ”TETRI TOLIA”, Poti, Georgia;

31. 12 -14 noiembrie - Participarea soliștilor Centrului la Festivalul - Concurs Internaţional pentru ansambluri, Chișinău, Republica Moldova;

32. 15-16 noiembrie - Festivalul Internaţional de muzică populară românească „ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE”, ediţia a X-a, organizat de Centru în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina al Consiliului Judeţean Suceava, cu sprijinul CJ Iași, Primăriei Cernăuți;

33. 14-17 noiembrie - ”Zilele Culturii Tradiţionale Româneşti în Regiunea Cernăuţi”. Organizator: Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi. Parteneri: Centrul Cultural Bucovina, Suceava , Asociaţia culturală ”Vatra satului”, Suceava şi Primăria Cernăuţi (Festivalul Internaţional de folclor autentic “Să-mi cânţi cobzar”, Ediţia a VIII-a; Simpozionul Internaţional de etnografie şi folclor “Vatra strămoşească”; Lansare de cărți);

34. 22 noiembrie - Etapa finală şi premierea învingătorilor Concursului de eseuri şi artă plastică „ Mândră floare – dulce Bucovină”, ediţia a V-a ( lansat la 1 martie);

35. 6 - 7 decembrie - Participarea la Festivalului Internațional de muzică ușoară pentru copii Durlești, Chișinău, Republica Moldova;

36. 18 - 21 decembrie - Participarea Formaţilor ”Perla” și ”Oberih” la cea de a XLVIII-a ediţie a Festivalului folcloric ”Datini și obiceiuri de iarnă”, Iași (Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iași);

37. 21 decembrie - Participarea soliștilor formaţiilor ”Perla”, ”Dor Bucovinean” la cea de a XX ediţie a Festivalului de obiceiuri de iarnă ”Florile Dalbe” (Societatea pentru Cultură Românească ”Mihai Eminescu”, Cernăuţi);

 

Formației folclorice, ansamblurile etnografice și formații de alte genuri interpretative din cadrul Centrului au fost frecvente în programele TV și radio pe tot parcursul anului ( Radio Iași, Radio România Actualități, Radio România Internațional, Radio Bucovina și la toate posturile TV cu care centrul susține relații de colaborare )

Pe baza tehnică a Clubului Media ”Meridian” din cadrul Centrului, care a fost renovată cu utilaje mai performante prin proiectul ”REAL TV. ROMÂNI PENTRU ROMÂNI ”, finanțat de Departamentul Politici pentru Relații cu Românii de pretutindeni, şi-a desfăşurat activitatea Redacţia emisiuni TV în limba română, care activează în cadrul Companiei de

Radio şi TV ”TRK Cernăuţi” (aria de emitere regiunile Cernăuţi, Ivano-Frankivsk, Ternopil). Au fost pregătiți 6 tineri în specialitățile necesare pentru activitatea în mass media (în special TV), au fost realizate 37 jurnale de ştiri ”Reporterul de Cernăuţi” (programe de sinteză cu principalele ştiri din cursul săptămânii), 58 emisiuni muzicale (folclor românesc şi divertisment), 14 emisiuni cu caracter social.

Trei proiecte cu caracter local, propuse pentru finanțare de Centru, au fost finanțate de Primăria orașului Cernăuți și Administrația Regională de Stat Cernăuți. Titlurile proiectelor: ”Unitate în diversitate” (buget 42.300 UAH, finanțare 14.000 UAH -800 Euro), Festivalurile ”În grădina cu flori multe” și “Să-mi cânţi, cobzar…” (buget 112.600 UAH – finanțare 12.000 UAH - 700 Euro)

Biblioteca de carte românească și-a îmbogățit fondul de carte, a fost mărit fondul de carte românească la biblioteca Colegiului de Pedagogie Cernăuți, au fost furnizate seturi de carte la școlile cu predare în limba română din satele Ostrița, Mihoreni, Noua Suliță, Boian, Iordănești (donaţii din partea TVR Iaşi, ONG-urilor din țară).

La sediu central al Centrului sunt adunate și sunt puse la dispoziția atât a membrilor săi cât și a doritorilor o bogată audiotecă ( peste 800 de CD cu muzică populară, simfonică, opere și spectacole muzicale, balet și muzică ușoară românească) și o filmotecă (peste 100 de filme românești: artistice, documentare, didactice, distractive…).

În parteneriat cu Asociația Românilor din Ucraina ”Golgota” au fost realizate două proiecte: Conferința Internațională «Foametea - o metodă de represiune a regimului totalitar. Fântâna Albă și Lunca – durerea românilor din Bucovina» ( 23 noiembrie); ”Eroii sunt vii în inimile noastre” (pe tot parcursul anului menținerea ordinii și curățeniei în Cimitirul soldaților români, căzuți în al II-lea Război mondial)

E de menționat faptul că în anul 2014 Centrul a continuat să editeze ziarul Magazin etno-cultural ”CRONICI BUCOVINENE”, care a fost înființat în anul 2013 ( certificat de înregistrare seria ЧЦ № 483-163Р). De asemenea, pe bază de voluntariat, a fost editat și site-ul Centrului www.artbuc.cv.ua ( creat in anul 2010) care a mărit impactul acțiunilor culturale și a făcut mai simțitoare prezența culturii românești și a reprezentanților ei în viața cotidiană a societății civile din Regiunea Cernăuți.

În vederea alinierii la cerinţele şi standardele internaţionale, managementul Centrului, sprijinit de diferite instituții și ONG din România, a abordat pe întreg parcursul anului 2014 metode şi tehnici moderne, prin participarea la programe naţionale, europene şi internaţionale pentru identificarea unor surse alternative de finanţare. Rezultatele obţinute au reuşit să satisfacă nevoile de cultură ale comunităţii, prin adecvarea ofertei culturale la solicitările şi nevoile publicului, atragerea unei noi categorii de public, creşterea audienţei, calității şi diversității serviciilor oferite de asociație.

Promovarea idealurilor naţional-culturale româneşti prin acţiuni specifice în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii, precum şi sensibilizarea opiniei publice constituie obiectivele generale ale Centrului, urmărite în toate activităţile sale. O preocupare a Centrului este adaptarea ofertei sale culturale la cererea existentă şi prezumtiv latentă.

 Cernăuți, ianuarie 2015

 

Programul acţiunilor Centrului Bucovinean de Artă pentru

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi

propuse pentru evoluarea succesivă în anul 2015

 

№ Acţiune Etapa de pregătire Desfășurare

1. Spectacolul „Un deceniu dedicat valorilor neamului”, prilejuit aniversării de 10 ani de activitate a Centrului Septembrie - ianuarie 18 ianuarie

2. Festival Internațional de muzică clasică Noiembrie - Februarie 2015 31 ianuarie – 1 februarie 2015

3. “ MÂNDRĂ FLOARE –DULCE BUCOVINĂ” Concurs de desene si de eseuri, ediţia а VII-a Februarie - Iunie Etapa finală iunie

4. Festivalul muzical “ALESE PERLE PENTRU MAMA”, ediţia а VI-a Februarie - aprilie Duminica Mironosiţelor 26 aprilie

5. Ziua Europei Deschiderea festivă a Școlii populare de Arte și Civilizație Românească martie - mai 9 mai

6. Concursul național a frumuseţii şi a intelectului „MISS DIASPORA” martie - iunie Iunie

7. Festivalul orchestrelor de cartier Ediția a IV-a Mai – iunie Cernăuți, Piața Centrală, iunie

8. Festivalul Internaţional de folclor românesc “ ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE” ediţia а XI-a Ianuarie – aprilie Etapa finală 22-25 aprilie

9. Festivalul Internațional de folclor “ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE” (Pila,Polonia; Câmpulung Moldovenesc, România; Cernăuți, Ucraina) mai – octombrie Participare la spectacole Iunie - octombrie

10. Ziua Limbii Române Festival de muzică religioasă „CU GÂND CURAT” iunie-august 31 august

11. Concurs internațional de muzică uşoară “VISE PRINTRE STELE”, ediţia a VII-a martie – septembrie Etapa finală septembrie Spectacol de Gală

12. Spectacolul ”O Perlă în cununa Bucovinei”, prilejuit aniversării de 10 ani de activitate a Formației folclorice”PERLA” Ianuarie - septembrie 28 septembrie

13. Festivalul de film scurt metraj si spot publicitar cu caracter social „MERIDIANE” Ediția a V-a martie - noiembrie 1-3 noiembrie

14. Concursul literar pentru elevii din școlile și liceele cu limba ucraineană de predare ”CE ȘTIU EU DESPRE ROMÂNIA”, ediția a II-a martie - noiembrie Totalurile 21 noiembrie

15. Zilele Culturii Tradiționale Românești în Regiunea Cernăuți: Festivalul Internațional de folclor autentic “ Să-mi cânţi cobzar”, Ediţia a IX-a; Simpozion Internaţional de etnografie și folclor “ Vatra dulce strămoşească” octombrie – noiembrie Etapa finală Spectacol de gală 19-21 noiembrie

 

Preşedintele Centrului Bucovinean de Artă

pentru Conservarea şi Promovarea

Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi                                                    Iurie Levcic

PARTENERI: